Beza Kulu Sunday School Executive Committee የቤዛ ኲሉ ሰንበት ት/ቤት ስራ አመራር

፩. አቶ ሰሙንጉስ ወርቁ (ገብረ ሃና) - ሰብሳቢ 651 755 5830
፪. አቶ አበጀ ሀደሮ (ገብረ ሥላሴ)- ም/ሰብሳቢ እንዲሁም በሰበካ ጉባኤ ውስጥ የሰ/ት ቤታችን ተጠሪ 651 366 9342
፫. ወ/ት ራሔል ጉግሳ (መሠረተ ድንግል)- ጸሐፊ 612 298 4571
፬. አቶ ዳዊት ይትባረክ (ወልደ ኢየሱስ)- ትምህርት ክፍል 612 226 4436
፭. አቶ ቴዎድሮስ ታምራት(ገብረ ህይወት)- ኪነ ጥበብ 612 806 3265
፮. ወ/ት የሸዋጸሐይ ብርሀኔ(ወለተ ኪዳን)- ሒሳብ ክፍል 952 465 9349
፯. ወ/ሮ ኢየሩሳሌም ጸጋዬ( እሴተ ህይወት)-መዝሙር ክፍል 612 229 9097
፰. አቶ በቀለ ገረመው (ወልደ ገብርኤል)- ህዝብ ግንኙነት ክፍል 763 639 6274
፱. አቶ ምህረቱ ደርሶ ( ተክለ መድህን) - በጎ አድራጎት ክፍል 651 983 7360
፲. ወ/ሮ ሒሩት ግሸን (ማህጸንተ ድንግል)- ህጻናት ክፍል 763 245 0502
፲፩.ወ/ት ቤተልሔም ኅ/ማርያም(አጸደ ማርያም)-ንብረት ክፍል 651 497 5880